TALE - Transformative Adult Learning for Green Transition

TALE - Transformative Adult Learning for Green Transition

TALE – Transformative learning and green transition


Summary:
The project aims for ALE organisations to take ownership of green transition. Through this project, adult education staff and leaders of institutions have better awareness on how ALE can contribute to green transition in societies through their own work and through their cooperation with surrounding communities and grass roots initiatives.
Adult education providers will work together with cross-sectoral partners to upscale grass roots initiatives.
Adult education staff and leaders of institutions will develop knowledge and tools how to apply
transformative learning methods to further green transition.
The project will also improve understanding on how adult education providers can work in a more sustainable way. 
Goals:
1. Identify challenges, opportunities and needs of learners and communities in the field of green transition / sustainable development to scale up solutions
2. Apply transformative learning methods to further green transition
3. Contribute to capacity building of adult educators, institutions, and leaders 
4. Find synergies and new cooperation between ALE institutions and community-led climate NGO’s
5. Provide support and best practices and recommendations for successful TALE
6. Long-term objective is to establish a peer learning network on green transition for the European adult education sector
Need analysis
(What is the problem the project wants to solve?)
How can adult education institutions support green transition effectively, what kind of skills and
resources we need? How can we use transformative adult learning to support green transition?
By 2030, the adult learning and education (ALE) sector should be carbon neutral and act fully according to sustainable development guidelines. The green transition sets conditions for the sector and the whole world. The adult learning and education sector - national adult education systems, institutions, teachers, students and subjects - will have only eight years to go through a significant transformation: by exploring what has to be done, how to do it, while at the same time, doing it.
Education must take action to respond to the climate emergency and planetary crisis – in terms of its own operations and, crucially, how it prepares learners for the future (Council recommendation on learning for environmental sustainability 2022). Against this background, must develop new solutions for transformative learning for individuals, communities and institutions. This is necessary for green transition and to initiate the changes necessary.
Social and grassroots movements are active on transformative, learner-centred methods on green transformation, however, many ALE institutions seem to be stuck in institutional top-down teaching methods. If transformative learning is truly community-driven, how can we foster that as adult education organisations? This project seeks to identify, test and adopt those methods in the institutions. It also aim to identify the obstacles and challenges in applying and upscaling them and communicating the solutions to decision makers.

How can the current ALE structures and institutions enable transformative learning and what are the challenges? What are the changes required? How can we cooperate across sectors to effectively plan, apply and upscale transformative learning for green transition? How to create ownership of this in institutions and their leadership and the communities? Individuals can’t change the society on their own.
Project outcomes
Through this project, adult education providers will be able to contribute to the green transition of societies through their own work and through the cooperation with surrounding communities.
 Leaders of the adult education institutions will have knowledge of how the institutions can work in a greener and more sustainable way = how to build a green institution
 Adult education providers will have practical solutions how the institution can support grassroots initiatives of the communities and collaborate with them to further sustainability
 Adult educators and cross-sectoral partners have knowledge and tools on how to apply
transformative learning methods to boost green transition = how to become green educators
 The learners have become empowered on how they can work against climate change, and
understand the impact of individual actions = how to take ownership as citizens
 The grass-roots activists have new solutions on how to work together with ALE to further their goals = empowered communities

Project partners
 KANSANVALISTUSSEURA SR. Finland Helsinki-Uusimaa
 HELLENIC OPEN UNIVERSITY Greece, PATRAS
 RESEAU EUROPEEN POUR DES INITIATIVES COMMUNAUTAIRES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE, Belgium, Région de BruxellesCapitale/Brussels
 DIE WIENER VOLKSHOCHSCHULEN GMBH, Austria, WIEN
 NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET Hungary, Pécs
 EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS, Belgium, Brussels
 DEUTSCHER VOLKSHOCHSCHUL-VERBAND EV, Germany, NORDRHEINWESTFALEN
 International Council for Adult Education, Serbia, Belgrade

___________________________________________________________________________

TALE - Transzformatív tanulás és zöld átmenet


Összefoglaló:
A projekt célja, hogy az ALE szervezetek magukévá tegyék a zöld átmenetet. A projekt révén a felnőttképzésben dolgozók és az intézmények vezetői jobban tisztában lesznek azzal, hogy az ALE hogyan járulhat hozzá a társadalmak zöld átmenetéhez saját munkájukkal, valamint a környező közösségekkel és alulról jövő kezdeményezésekkel való együttműködésükkel.
A felnőttképzési szolgáltatók ágazatközi partnerekkel együtt fognak dolgozni az alulról jövő kezdeményezések felértékelése érdekében.
A felnőttoktatásban dolgozók és az intézmények vezetői ismereteket és eszközöket szereznek arról, hogy miként alkalmazzák
a transzformatív tanulási módszereket a zöld átmenet előmozdítása érdekében.
A projekt azt is jobban megérti majd, hogy a felnőttképzési szolgáltatók hogyan tudnak fenntarthatóbb módon dolgozni.
Célok:
1. A tanulók és közösségek kihívásainak, lehetőségeinek és igényeinek azonosítása a zöld átmenet / fenntartható fejlődés területén a megoldások szélesítése érdekében.
2. Átalakító tanulási módszerek alkalmazása a zöld átmenet előmozdítása érdekében
3. Hozzájárulás a felnőttoktatók, intézmények és vezetők kapacitásépítéséhez.
4. Szinergiák és új együttműködések keresése az ALE intézmények és a közösségek által vezetett klímavédelmi civil szervezetek között.
5. Támogatás, bevált gyakorlatok és ajánlások nyújtása a sikeres TALE-hez.
6. Hosszú távú cél az európai felnőttképzési ágazatban a zöld átállással kapcsolatos, egymástól való tanulási hálózat létrehozása.
Szükségletelemzés
(Mi az a probléma, amelyet a projekt meg akar oldani?)
Hogyan tudják a felnőttképzési intézmények hatékonyan támogatni a zöld átmenetet, milyen készségeket és
erőforrásokra van szükségünk? Hogyan használhatjuk a transzformatív felnőttoktatást a zöld átmenet támogatására?
2030-ra a felnőttoktatási és -képzési (ALE) ágazatnak szén-dioxid-semlegesnek kell lennie, és teljes mértékben a fenntartható fejlődés irányelvei szerint kell működnie. A zöld átmenet feltételeket szab az ágazat és az egész világ számára. A felnőttoktatási és -képzési ágazatnak - a nemzeti felnőttképzési rendszereknek, intézményeknek, tanároknak, hallgatóknak és tantárgyaknak - mindössze nyolc év áll rendelkezésére, hogy jelentős átalakuláson menjen keresztül: feltárva, hogy mit kell tenni, hogyan kell tenni, és egyúttal meg is téve azt.
Az oktatásnak lépéseket kell tennie az éghajlati vészhelyzetre és a bolygói válságra való reagálás érdekében - saját működése és - ami döntő fontosságú - a tanulók jövőre való felkészítése tekintetében (a Tanács ajánlása a környezeti fenntarthatóságért való tanulásról 2022). Ennek fényében új megoldásokat kell kidolgoznia az egyének, közösségek és intézmények számára az átalakító tanulásra. Ez szükséges a zöld átmenethez és a szükséges változások elindításához.
A társadalmi és alulról szerveződő mozgalmak aktívan dolgoznak a zöld átalakulás transzformatív, tanulóközpontú módszerein, azonban sok ALE intézmény látszólag megrekedt az intézményi, felülről lefelé irányuló oktatási módszereknél. Ha az átalakító tanulás valóban közösségközpontú, hogyan tudjuk ezt felnőttképzési szervezetként elősegíteni? Ez a projekt arra törekszik, hogy meghatározza, kipróbálja és elfogadja ezeket a módszereket az intézményekben. Célja továbbá, hogy azonosítsa az alkalmazásuk és elterjesztésük akadályait és kihívásait, valamint a megoldások kommunikálását a döntéshozók felé.

Hogyan tudják a jelenlegi ALE struktúrák és intézmények lehetővé tenni az átalakító tanulást, és melyek a kihívások? Milyen változtatásokra van szükség? Hogyan tudunk együttműködni az ágazatokon átívelően a zöld átmenetet szolgáló transzformatív tanulás hatékony megtervezése, alkalmazása és kiterjesztése érdekében? Hogyan lehet az intézményekben és azok vezetésében, valamint a közösségekben felelősségvállalást teremteni? Az egyének egyedül nem tudják megváltoztatni a társadalmat.
A projekt eredményei
A projekt révén a felnőttképzési szolgáltatók saját munkájukkal és a környező közösségekkel való együttműködéssel képesek lesznek hozzájárulni a társadalmak zöld átmenetéhez.
 A felnőttképzési intézmények vezetői ismeretekkel fognak rendelkezni arról, hogy az intézmények hogyan tudnak zöldebb és fenntarthatóbb módon működni = hogyan lehet zöld intézményt építeni.
 A felnőttképzési szolgáltatók gyakorlati megoldásokkal rendelkeznek majd arra vonatkozóan, hogy az intézmény hogyan támogathatja a közösségek alulról jövő kezdeményezéseit, és hogyan működhet együtt velük a fenntarthatóság előmozdítása érdekében.
 A felnőttképzők és az ágazatközi partnerek ismeretekkel és eszközökkel rendelkeznek arról, hogyan alkalmazhatják a következő módszereket
a transzformatív tanulási módszerek a zöld átmenet előmozdítása érdekében = hogyan váljanak zöld oktatókká.
 A tanulók képessé váltak arra, hogyan tudnak fellépni az éghajlatváltozás ellen, és
megértsék az egyéni cselekvések hatását = hogyan vállaljanak felelősséget állampolgárként.
 Az alulról jövő aktivisták új megoldásokat kaptak arra, hogyan működjenek együtt az ALE-vel céljaik elérése érdekében = felhatalmazott közösségek.

Projektpartnerek
 KANSANVALISTUSSEURA SR. Finnország Helsinki-Uusimaa
 HELLENIC OPEN UNIVERSITY Görögország, PATRAS
 RESEAU EUROPEEN POUR DES INITIATIVES COMMUNAUTAIRES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE, Belgium, Région de BruxellesCapitale/Brüsszel
 DIE WIENER VOLKSHOCHSCHULEN GMBH, Ausztria, WIEN
 NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET Magyarország, Pécs
 EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS OF ADULTS, Belgium, Brüsszel
 DEUTSCHER VOLKSHOCHSCHUL-VERBAND EV, Németország, NORDRHEINWESTFALEN
 Felnőttképzés Nemzetközi Tanácsa, Szerbia, Belgrád

Csatolt fájl:
Projektcsoport:
Támogató:
Időtartam:
  • 2022.12.012024.11.30