DDOP korábbi projektek

Dél-Dunántúli Operatív Program

DDOP – DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

A Dél-dunántúli operatív program hosszú távú átfogó célja (2020-ig) a Dél-dunántúli régió felzárkóztatása az ország fejlettebb térségeihez. A felzárkózási folyamat eredményeképpen hosszú távon el kell érni, hogy a Dél-dunántúli régió és az ország fejlett régiói közötti fejlettségi szakadék szűküljön. A 2007-2013 közötti programozási időszakban reális célként a fejlettségi differenciák növekedésének megállítása fogalmazható meg. Ennek megfelelően jelen program stratégiai célkitűzése (2013-ig) a Dél-dunántúli régió leszakadásának megállítása, azaz a régiónak az országos növekedési pályán tartása, annak érdekében, hogy a későbbiekben elindulhasson egy felzárkózási folyamat.

A stratégiai cél elérése érdekében három specifikus cél került meghatározásra:

    A természeti- és épített-környezet megóvása a régióban
    Helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság
    A régión belüli társadalmi különbségek növekedésének megállítása

A lisszaboni stratégia céljait összefoglaló Integrált Iránymutatások makro- és mikro, valamint foglalkoztatási céljai tekintetében a makrogazdasági iránymutatások közül: a növekedés; a tíz mikrogazdasági iránymutatások közül pedig három: az üzleti környezet, közép-és kisvállalkozások és infrastruktúra kerül közvetlen támogatásra. A foglalkoztatási célok tekintetében a rugalmasság, a humán-tőke befektetés és az oktatás jelenik meg az operatív programban. Az anyag összhangban van az ÚMFT1 horizontális céljaival. Beépíti a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság és a kohézió elvét stratégiájába, s azok elérését közvetlenül is szolgálja. Az operatív programok beavatkozásainak hatékonyságát növelik, az egymást erősítő fejlesztések integrált megvalósítását elősegítik a zászlóshajó programok, így például:

    Versenyképességi pólus,
    A XXI. század iskolája,
    A „Nem mondunk le senkiről!” (Leszakadó térségek felzárkóztatása),
    A Gyermekesély, és
    Az „Akadálymentes Magyarország” zászlóshajó program.

Fejlesztések

    A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

A gazdasági és intézményi szereplők hatékony együttműködésének elérése, a mikro-, kis- és középvállalkozások működésének hatékony fenntartásával, a vállalkozók aktivitásának és szolgáltatói hátterének erősítésével; gazdasági infrastruktúra fejlesztése elsősorban a meglévő ipari park struktúrára alapozva, valamint az ipari termelés alól kivont és volt katonai hasznosítatlan, illetve alulhasznosított barnaövek telephelyfejlesztése, funkcióváltásának elősegítése.

    A turisztikai potenciál erősítése a régióban

A prioritás megvalósításával várható, hogy megáll a Dél-dunántúli régió piacvesztése mind a belföldi, mind a külföldi turistákat illetően a többi régióval szemben. A támogatott térségekben növekszik a látogatók száma, valamint az átlagos tartózkodási idő.

    Humán közszolgáltatások fejlesztése

A humán alapszolgáltatások elérhetőségének javítása – kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetű térségekben – komplex szolgáltatásokat nyújtó integrált központok kialakításával. A humán szolgáltatások minőségének fejlesztése. Az alapfokú oktatás színvonalának javítása a hátrányos helyzetű, zömében aprófalvas szerkezetű települések intézményeinek gazdaságos működtetési feltételeinek megteremtésével. Közintézmények akadálymentesítése.

    Integrált városfejlesztési akciók támogatása

A leértékelődő városi területek és főképp romák által lakott telepek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának elősegítése, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával és a meglévő funkciók megerősítése a társadalmi kohézió erősítése érdekében.

    Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

A régió belső vonzáscentrumainak (mikro- és kistérségi központok, nagyvárosok) elérhetőségének javítása. Az egyéni gépjármű-közlekedés térhódításának lassítása a közforgalmú közlekedéssel szemben. A környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság javítása a a természeti és épített környezet megóvása érdekében.

    Technikai segítségnyújtás

Az operatív programban zászlóshajó projektként kerül megnevezésre, és önálló művelettípusként szerepel az Európa Kulturális Fővárosa 2010 (EKF 2010) program. A Pécs fejlesztési pólus program DDOP-ot érintő egyes intézkedései megjelennek az anyagban, a DDOP önálló területi célként kezeli Pécs fejlesztési pólust, valamint a Pólus programhoz illeszkedő fejlesztéseket előnyben részesíti.

A DDOP stratégiája és az egyes területek közötti forrásmegosztás az EU előírásainak megfelelően lebonyolított partnerségi egyeztetések eredményeképpen került véglegesítésre.

Korábbi DDOP projektek:
A Civil Közösségek Háza infrastrukturális fejlesztése, új szolgáltatások indítása Pécsett a civil segítő hálózatok megerősödéséért - DDOP-3.1.3/F-11-2011-0014 2012. ápr. 12013. szept. 30.