Local Adult Education Policy - LEAP

Local Adult Education Policy - LEAP
Local Adult Education Policy - LEAP

A projekt fő hátterét a felnőttkori tanulás megújított európai menetrendjéről szóló tanácsi állásfoglalás adja, amely kiemeli, hogy jelentősen növelni kell a felnőttkori tanulás arányát.
a formális, nem formális és informális tanulásban való részvételt, akár a munkaképesség megszerzése, akár az aktív polgári szerepvállalás, akár a személyes fejlődés és kiteljesedés érdekében, és felszólít a szociális partnerek és a civil társadalom szerepének előmozdítására, valamint a központi, regionális és helyi hatóságok bevonásának optimalizálására.
A közelmúltban a Tanács következtetéseket fogadott el az egész életen át tartó tanulási politikák kulcsszerepéről abban, hogy a társadalmak képessé váljanak a technológiai és zöld átmenet kezelésére a következők támogatása érdekében
amely hangsúlyozza, hogy napjainkban Európában a felnőtt lakosság át- és továbbképzése óriási kihívást jelent.
Az OECD készségfejlesztési stratégiáinak egyik kiemelt területe az irányítási rendszer megerősítése. A hosszú távú felnőttoktatási stratégián alapuló felnőttoktatási politika javítására szólítanak fel, mivel
valamint a minisztériumok, kormányzati szintek és érdekelt felek közötti koordinációra.
Az UNESCO a Tanuló városok koncepciójával szintén fontos szerepet játszik ebben a projektben.
A projekt célja, hogy hozzájáruljon az Európa 2020 stratégiában kitűzött 15%-os felnőtt tanulási részvételi arány eléréséhez. Ennek érdekében a felnőttekre vonatkozó jobb szakpolitikák
oktatásra vonatkozó jobb felnőttoktatási politikát kell előmozdítani. Ezzel a projekttel a helyi hatóságokat célozzuk meg, hogy képessé tegyük őket arra, hogy i) megértsék és értékeljék a felnőttoktatás fontosságát, és ii) legyenek felkészüljenek a helyi felnőttoktatási (és/vagy készségfejlesztési) politika kidolgozására.
Az elsődleges célcsoport a helyi döntéshozók, tanácstagok, a helyi hatóságok munkatársai, azaz azok, akik a politikát fogják kidolgozni. A másodlagos célcsoport a felnőtt oktatási ökoszisztéma érdekeltjei, például az oktatási szolgáltatók, a tanulási központok, a kulturális központok, a civil társadalom, a munkaadók, akiknek érdeke fűződik egy jó politikához. Ők meg kell érteniük a problémákat, és együtt kell működniük a politikai döntéshozókkal egy működő és hatékony politika kialakítása érdekében. Végül pedig a kedvezményezettek a nagyközönség, akik minőségi tanulási lehetőségeket kapnak.
A helyi döntéshozók fogják kísérleti jelleggel alkalmazni a LEAP eszköztárat és a LEAP képzést, és itt azt tervezzük, hogy a projekt összes országából legalább 70 embert vonunk be az online képzés résztvevőiként.
A LEAP-eredményeket a terjesztési tevékenységek és a multiplikátor-rendezvények révén természetesen jóval többen lesznek azok, akiknek felajánljuk a LEAP-eredmények átvételét.
Kétféle tevékenységet tervezünk:
- "Horizontális tevékenységek" - általános projektirányítási és koordinációs tevékenységek, mint például projektértekezletek, konferenciahívások, belső jelentéstétel, monitoring és értékelés, minőségbiztosítás.
a projektmenedzsmenttervben meghatározottak szerint a kívánt minőségű projekteredmények elérése érdekében.
- "Termelési tevékenységek" - az egyes szellemi eredményekhez vezető feladatok teljesítése.
A projekt megvalósítása során a következő egyszerű eljárást alkalmazzuk
- az adatok összegyűjtése, jelentéssé történő feldolgozása
- az adatok alapján eszközkészlet és képzés előállítása, tesztelésük és a visszajelzés után
- lépésről lépésre útmutatót kínálunk a felnőttképzésre vonatkozó helyi politika kidolgozásához és teszteléséhez.
A projekt eredményei:
1) A LEAP plаtfоrm mint nyílt oktatási forrás. Ez biztosítja a LEАP projekt láthatóságát és a gyakorlati közösségbe való belépést a lócai oktatási politikában.
2) Jelentés a helyi AE-politikai döntéshozatal tendenciáiról és dinamikájáról. A projektországok helyzetének feltérképezése (cоmmоn methоdоlоgia, kutatás, jelentés az eredményekről) rávilágít a
a felnőttoktatás bevonásának lehetőségeit a helyi politikai döntéshozatalban.
3) Eszközkészlet a politikai döntéshozók számára, beleértve egy képzési modult is. Az eszköztár a helyi politikaalkotás és a felnőttoktatás területén szervezett tudásanyag lesz. A figyelmet a helyi szintű polgári oktatás lehetséges témáira / esettanulmányok az éghajlatváltozás, a digitális készségek, az egészségügyi oktatás - pandémiás veszélyek terén
4) Útmutató a helyi felnőttpolitikai döntéshozatalhoz. Ez egy nagyon gyakorlatias eszköz lesz, egy sablon egy egyszerű helyi politikai dokumentum elkészítéséhez, amelyet a gyakorlatban alkalmaznak és helyi politikai dokumentumokat készítenek.
A fő hatást a politika szintjén, konkrétan a helyi politika szintjén (járási városok) tervezik elérni. Arra számítunk, hogy a helyi hatóságok tudatossága növekedni fog a felnőttek fontosságával kapcsolatban.
oktatás fontossága a jövőre nézve. Az eszközkészlet, a képzés és az útmutató használata után a politikai döntéshozók képesek lesznek egyszerű helyi politikai dokumentumot megfogalmazni.
Ha a helyi hatóságok elfogadják a felnőttoktatás és a készségek programját, egyszerű lépésekkel több tanulási lehetőséget tudnak biztosítani a polgároknak, és javulni fog a helyzetük.
a felnőttek tanulási részvételi arányát. Ez más előnyökkel is járhat - elégedettebb polgárok, jobban képzett munkaerő és a gazdasági tevékenységek potenciális növekedése.

___________________________________________________________________________

The main context for the project is in the Council Resolution on renewed European Agenda for Adult Learning that highlights the need to significantly increase adult
participation in formal, non-formal and informal learning whether to acquire work skills, for active citizenship, or for personal development and fulfilment, and calls to promote the role of
social partners and civil society, as well as optimise the involvement of central, regional and local authorities.
Recently, there were adopted Council conclusions on the key role of lifelong learning policies in empowering societies to address the technological and green transition in support of
inclusive and sustainable growth which stresses the immense challenge of reskilling and upskilling the adult population in Europe nowadays.
Strengthening the governance system is one of focus areas in OECD Skills strategies. They call for improving the adult learning policy based on long-term adult learning strategy, as
well as on co-ordination across ministries, levels of government and stakeholders.
Also UNESCO with its Learning Cities concept is instrumental for this project.
The objective of the project is to contribute to attaining the target of 15% participation rate of adults in learning as stated in Europe 2020 Strategy. To do so, better policies on adult
education need to be promoted. With this project we are targeting local authorities to empower them to i) understand and appreciate the importance of the adult education and ii) be
prepared to draft local adult education (and/or skills) policy.
The primary target group are local decision-makers, council members, staff of local authorities, ie those who will be drafting a policy. The secondary target group are the adult
education ecosystem stakeholders such as education providers, learning centres, cultural centres, civic society, employers who have vested interests in having a good policy. They
need to understand the issues and cooperate with policy makers in order to set up a functioning and effective policy. And finally, the beneficiaries will be the general public who will be given quality learning opportunities.
Local decision-makers will be piloting the LEAP Toolkit and LEAP training and here we plan to involve minimum 70 people from all project countries as participants of online training.
The numbers of those who will be offered the LEAP results for uptake will be much higher, of course, through dissemination activities and multiplier events.
There two types of activities planned:
- “Horizontal activities” – general project management and coordination activities such as project meetings, conference calls, internal reporting, monitoring and evaluation, quality
assurance and dissemination with the aim to reach the project results in desired quality as stated in a Project Management Plan.
- “Production activities” – for fulfilling the tasks leading to individual Intellectual Outputs.
In carrying out the project, we apply a straightforward procedure of
- collecting the data, processing them into reports
- on the basis of data producing a Toolkit and training, testing them and after the feedback
- offering a step-by-step Guide on drafting a local policy on adult education and testing it.
The results of the project:
1) The LEAP plаtfоrm as an Open Education Resource. It provides the visibility оf LEАP project and entry to the Community of Practice in the dоmаin оf lоcаl АE pоlicy.
2) Report on Trends and Dynamics in Local AE Policy Making. The mаpping of situation in project countries (cоmmоn methоdоlоgy, research, report on findings) will highlight the
opportunities in local policy making for inclusion of adult education.
3) Toolkit for policy-makers, including a training module. The Toolkit will be an organised body of knowledge in the domains of the local policy making and adult education. The
attention will be drawn to potential topics for civic education on local level / case studies in climate change, digital skills, health education – pandemia threats
4) Guide on local adult policy making. It will be a very practical tool, a template for drafting of a simple local policy document, applied in practice and produced local policy documents.
The main impact is envisaged on policy level, specifically on local policy level (district towns). We expect that the awareness of local authorities will rise on the importance of adult
education for the future. After using the Toolkit, training and Guide, the policy makers will be able to formulate a simple local policy doument.
When the local authorities adopt the agenda of adult education and skills, they will be able with simple steps, bring more learning opportunites to citizens and see improved
participation rates of adults in learning. This might bring other benefits – more satisfied citizens, better skilled workforce and potentailly increase in economic activities.

Csatolt fájlok:
  • application/pdf ikonLetöltés (2021-01-11-20230420leapio2pressrelease.pdf)
  • application/pdf ikonLetöltés (2021-01-11-20230420leapio3pressrelease.pdf)
  • application/pdf ikonLetöltés (2021-01-11-20230421leapio4pressrelease.pdf)
Link:
Projektcsoport:
Támogató:
Időtartam:
  • 2020.11.012023.02.28